Ro It En

Înțelegem că vă preocpă cum sunt utilizate și partajate informațiile dumneavoastră și dorim să folosim aceste informații în mod responsabil și diligent. Această politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm și procesăm datele dumneavoastră personale în calitate de „Persoană Vizată”. Toate prelucrările respectă cerințele Regulamentului UE 2016/679 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională relevantă.

 

Operator de Date și Ofițer pentru Protecția Datelor (DPO)

Operatorul de date este persoana care definește scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și, după ce a colectat datele, „folosește” datele în conformitate cu principiile GDPR

 

Baza Legală și Metodele de Prelucrare

Baza legală pentru prelucrare este realizarea măsurilor contractuale și precontractuale menite să stabilească o relație profesionala între Persoana Vizată și Operator. Conștienți de importanța datelor dumneavoastră, vom asigura prelucrarea acestora utilizând instrumente electronice și/sau suporturi pe hârtie, luând toate măsurile de securitate adecvate pentru a le proteja.

Datele dumneavoastră trebuie colectate și „folosite” pentru a ne permite să evaluăm corect studiile și experiența dumneavoastră de muncă în scopuri de recrutare.

 

Destinatarii Datelor

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Finwave și de persoanele desemnate de Finwave (de exemplu, persoanele responsabile de sistemele IT, departamentul administrativ, departamentul de resurse umane).

Datele dumneavoastră personale pot fi divulgate terților doar atunci când este necesar pentru realizarea activităților menite să stabilească o relație de muncă între dumneavoastră și Finwave.

Destinatarii terți ai datelor cu caracter personal - operatori de date autonomi sau persoane împuternicite special pentru prelucrarea datelor - sunt subiecți care efectuează sarcini tehnice (de exemplu, furnizori de servicii IT), organizatorice sau de asistență/consultantă profesională (în special contabilitate și juridic, bancar și asigurări) în numele sau în favoarea Operatorilor de Date. Lista completă a procesatorilor de date cu caracter personal este păstrată la sediul Operatorului de Date și poate fi consultată la cerere, transmisă acestuia sau DPO-ului, prin datele de contact oferite în această politică de confidențialitate.

Tabelul de mai jos nu doar rezumă datele care urmează să fie prelucrate și scopurile în care vor fi prelucrate, dar explică și cine poate intra în contact cu datele dumneavoastră.

Scopul prelucrării datelor

Categorii de date cu caracter personal

Categorii de destinatari

Recrutare și selecție legate de un posibil proces de angajare

Date biografice inclusiv informații despre gospodărie (de exemplu, nume, prenume, cod fiscal)

Date de contact (de exemplu, adresă de domiciliu, numere de telefon și adresă de e-mail)

Date prezente în mod obișnuit în CV-uri (de exemplu, educație academică, note obținute, premii, publicații)

 • Categorii speciale de date cu caracter personal (de exemplu, informații despre starea de sănătate a candidatului) și date legale (de exemplu, informații despre infracțiuni și condamnări)

• angajații către care a fost trimisă cererea dumneavoastră și care, în virtutea rolului sau poziției lor, prelucrează datele dumneavoastră în scopuri de recrutare

• angajații care, în virtutea rolului sau poziției lor, prelucrează datele dumneavoastră în scopuri de recrutare

• furnizorii de servicii desemnați special ca procesatori de date;

• controlori de date autonomi în virtutea unei baze legale adecvate.

 

Categorii speciale de date personale 

Datele solicitate sunt exclusiv cele necesare în mod specific pentru scopul recrutării respective. Datele care pot fi solicitate și/sau dezvăluite - inclusiv în mod spontan - către Operatorul de Date pot include, de asemenea:

- datele care fac parte din categoriile speciale de date menționate în Articolul 9 din GDPR: aceste date vor fi prelucrate doar în măsura în care sunt strict necesare pentru îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor specifice ale Operatorului de Date sau ale Subiectului de Date în legătură cu dreptul muncii, securitatea socială și protecția socială, în măsura în care sunt autorizate de legea UE sau de statul membru sau prin acord colectiv în temeiul legislației statului membru, sub rezerva măsurilor de protecție adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele Subiectului de Date;

și, în cazul în care este necesar și strict relevant pentru sarcinile sau funcțiile de muncă care urmează să fie îndeplinite,

- datele personale cuprinse în certificatul de cazier judiciar și încadrate în categoria de date legale menționată în Articolul 10 din GDPR: aceste date vor fi prelucrate, sub rezerva adoptării de măsuri specifice de protecție și limitate strict la măsura strict necesară în raport cu scopurile verificării cerințelor de integritate și fiabilitate în ceea ce privește sarcina sau funcția specifică de muncă atribuită, doar și în măsura strict necesară pentru îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor de către operatorul de date sau Subiectul de Date în domeniul dreptului muncii, securității sociale și protecției sociale, în măsura în care sunt autorizate de legea UE sau de statul membru sau prin acord colectiv în temeiul legislației statului membru, în prezența măsurilor de protecție adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele Subiectului de Date sau în scopul verificării sau constatării cerințelor de bunăstare, cerințele subiective și cerințele de excludere în cazurile prevăzute de lege sau reglementări.

În orice caz, dacă sunt furnizate date personale care nu sunt relevante pentru scopul urmărit, acestea vor fi imediat șterse și, în niciun caz, nu vor fi luate în considerare pentru desfășurarea activităților de recrutare.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în afara UE. În cazul în care este necesar să se transfere datele dumneavoastră cu caracter personal în afara UE, acest lucru va avea loc doar în scopurile enumerate mai sus și numai către țări care asigură garanții adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal sau prin adoptarea măsurilor adecvate de securitate tehnice, juridice și organizatorice prevăzute de GDPR.

Măsuri de securitate

Datele pe care ni le furnizați vor fi procesate conform principiilor legalității, transparenței și corectitudinii, în conformitate cu politicile de securitate ale companiei. Garantăm un nivel "adecvat" de securitate în conformitate cu GDPR și legislația națională relevantă, dar mai presus de toate, securitatea datelor dumneavoastră personale.

În cazul în care există un risc particular de încălcare a securității, vă vom notifica prompt.

 

Drepturile Subiectului de Date

În plus față de garantarea dreptului de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere, care în Italia este Autoritatea Italiană pentru Protecția Datelor, GDPR vă acordă următoarele drepturi:

 

 • Dreptul la acces (Articolul 15 GDPR): Posibilitatea pentru Subiectul de Date de a obține de la Operator confirmarea dacă datele sale cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate și de a obține informații suplimentare, inclusiv scopurile prelucrării, categoriile de date personale și destinatarii acestora.
 • Dreptul la rectificare (Articolul 16 GDPR): Posibilitatea pentru Subiectul de Date de a obține de la Operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.
 • Dreptul la uitare (Articolul 17 GDPR): Posibilitatea pentru Subiectul de Date de a solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal dacă există unul dintre motivele prevăzute în articol, inclusiv retragerea consimțământului, prelucrarea ilegală și îndeplinirea unei obligații legale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării (Articolul 18 GDPR): Posibilitatea pentru Subiectul de Date de a obține restricționarea prelucrării, care poate fi configurată ca o suspendare totală sau parțială a prelucrării datelor sau, în unele cazuri, ca blocarea acestora. Aceasta poate fi solicitată doar în cazuri excepționale expres determinate de normă, inclusiv perioada necesară pentru stabilirea exactității datelor cu caracter personal, prelucrarea ilegală, exercitarea unui drept într-un tribunal.
 • Dreptul la portabilitatea datelor (Articolul 20 GDPR): Subiectul de Date are dreptul de a primi datele sale cu caracter personal furnizate de un Operator de Date într-un format structurat, utilizat în mod curent și ușor de citit de către mașină și dreptul de a transfera aceste date către un alt Operator de Date.
 • Dreptul la obiecție (Articolul 21 GDPR): Posibilitatea pentru Subiectul de Date, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor sale în conformitate cu Articolul 6, paragraful 1, literele e) și f) și/sau în scopuri de marketing direct.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (Articolul 22 GDPR): Posibilitatea pentru Subiectul de Date de a se opune proceselor bazate exclusiv pe prelucrarea automată dacă acestea au efecte juridice asupra sa sau îl afectează semnificativ.

  Operatorul de Date nu utilizează procese de decizie automate capabile să producă efecte juridice asupra Subiecților de Date

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (Articolele 13 - 77 GDPR) și dreptul la un remediu legal eficient (Articolul 79 GDPR): Posibilitatea pentru Subiecții de Date de a-și proteja drepturile și interesele în fața forurilor competente, inclusiv a instanțelor de judecată.

  Dacă aveți orice îndoieli sau aveți nevoie de clarificări, sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați la adresa următoare: dataprivacy@finwave.it

 

Perioade de păstrare a datelor cu caracter personal

În funcție de modul în care vă transmiteți cererea, datele dumneavoastră vor fi stocate în următoarele moduri:

Metoda de transmitere

Metoda de arhivare

Timp de pastrare

Pe hârtie/manual (de exemplu, evenimente de recrutare etc.)

PE HÂRTIE

maxim 24 luni

 

Metoda de transmitere

Metoda de arhivare

Timp de pastrare

Aplicare pentru joburi prin platforma de recrutare în uz

ELECTRONIC pe platforma în uz

maxim 24 luni

Aplicare pentru poziții deschise pe platforma în uz

ELECTRONIC pe platforma în uz

maxim 24 luni

După expirarea perioadei de păstrare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse dacă sunt stocate pe hârtie. În alte cazuri, veți fi întrebat, prin intermediul platformei de recrutare, dacă doriți să păstrați datele în baza noastră de date. Dacă răspunsul este negativ sau dacă nu primim niciun răspuns în termen de 7 zile, datele vor fi șterse automat.

Completați formularul, descărcarea resursei va începe imediat după.

By clicking the “Confirm” button, you agree to the marketing information and that you have agreed to the pre-order data provided for the materials requested.